Algemene voorwaarden

Door het bestellen van diensten en/of producten van Hoefman-Buysse BV verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, begrepen heeft en dat u akkoord bent om u te houden aan alle bepalingen beschreven in deze overeenkomst. Aarzel niet om ons te contacteren mocht u enige vragen hebben rond deze Algemene Voorwaarden.

Deze overeenkomst geldt voor alle klanten die gebruik maken van diensten en/of producten van Hoefman-Buysse BV waaronder producten en diensten aangeboden op XiteHosting.be en op andere verwante domeinnamen en websites eigendom van Hoefman-Buysse BV.

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Hoefman-Buysse BV, Sparappellaan 19, 9032 Wondelgem (vanaf hier aangeduid als “Hoefman-Buysse BV” of “het bedrijf”) en alle klanten die een dienst of product bestellen van Hoefman-Buysse BV via één van zijn websites, post of telefoon (vanaf hier aangeduid als “de klant”). Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van het plaatsen en/of verzenden van een bestelling:

Artikel 1.0 Communicatie en verantwoordelijkheid

1.1 Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het emailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid dat een eventuele wijziging van dit emailadres onmiddelijk doorgegeven wordt aan Hoefman-Buysse BV. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens.

1.2 De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan. Indien de klant zijn gegevens wil wijzigen kan dit aangevraagd worden. Het is mogelijk dat er documenten opgvraagd worden ter bevestiging van de wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens.

1.3 Klanten buiten België, binnen de EU dienen hun gegevens optimaal up to date te houden. Sinds 1 januari 2010 is de wetgeving betreft de intracommunautaire handelingen gewijzigd en gelijkgetrokken over alle Europese landen. De Belgische staat zal streng optreden en desbetreffende bedrijven sanctioneren indien dit van toepassing is. Elk Belgisch bedrijf, waaronder Hoefman-Buysse BV, dient elke maand een intracommunautaire opgave te doen. In deze lijst bent u opgenomen. Wanneer de Belgische staat vaststelt dat de gegevens van uw BTW nummer niet actief is tijdens de facturatie periode en/of de gegevens niet overeenstemt, worden desbetreffende handelaars schriftelijk aanschreven om het nodige te doen. Elke bedrijf kan worden gesanctioneerd met een geldboete. In dat geval zal Hoefman-Buysse BV zich richten op de eindverantwoordelijke, aldus de klant, deze geldboete terug vorderen wanneer dit zich voordoet. Hoefman-Buysse BV heeft hiermee meer administratiewerk en deze zijn niet in de onze diensten inbegrepen wanneer de klant in gebreke is voor verstrekken van correcte gegevens. Daarom heeft Hoefman-Buysse BV besloten om hier automatisch een administratiekost aan te rekenen van 25 tot 125 euro. Wanneer Hoefman-Buysse BV gesanctioneerd wordt door de Belgische overheid zullen deze kosten eveneens aangerekend worden aan de klant.

Artikel 2.0 Start, Verlenging en Einde van Overeenkomst

2.1 Alle tarieven op onze website zijn aangeduid op jaarbasis en inclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Alle diensten van Hoefman-Buysse BV zijn op basis van vooruitbetaling. De klant gaat met het plaatsen van een bestelling akkoord met de tarieven aangegeven door Hoefman-Buysse BV. De prijzen kunnen eenzijdig worden gewijzigd door Hoefman-Buysse BV. Hoefman-Buysse BV verbindt er zich toe de klant vooraf te informeren omtrent deze prijswijzigingen. Wanneer de betaling is ontvangen kan de bestelling niet meer opgezegd worden mits anders overeengekomen.

2.2 Hoefman-Buysse BV behoudt zich het recht voor, bij gebreke van een tijdige betaling, een bestelling of verlenging te annuleren binnen de 7 dagen na plaatsing of verlenging, dit zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling.

2.3 De klant beschikt (wet op overeenkomsten op afstand) over een termijn van 7 werkdagen na bestelling waarbinnen hij de overeenkomst kan verzaken. Na deze termijn is annulering niet meer mogelijk en dient de klant de betaling van de bestelde dienst door te voeren. Wanneer de klant een betaling uitvoert voor het einde van de termijn van zeven werkdagen zal de levering van de diensten reeds uitgevoerd worden en gaan de klant en Hoefman-Buysse BV akkoord dat het verzakingsrecht niet kan worden uitgeoefend. De klant beschikt niet over een verzakingsrecht wanneer hij opteert voor een rechtstreeks factuur aangezien het om een overeenkomst gaat betreft producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

2.4 Abonnementen zullen automatisch verlengd worden. Een opzegging kan tot 1 maand voor de vervaldatum welke steeds op het factuur vermeld staat. Een opzegging kan uit veiligheidsoverwegingen enkel gebeuren via het contactformulier op ‘www.xitehosting.be’ of aangetekend schrijven. Bij niet tijdige opzegging zal het domain/account automatisch verlengd worden en er zal tevens een factuur aangemaakt worden. Annulatie of wijziging is daarna niet meer mogelijk of in bepaalde gevallen mits betaling van een administratiekost. Een verhuis van een domeinnaam staat nooit gelijk aan een opzegging. Bijkomende kosten als gevolg van een niet tijdige betaling zijn steeds ten laste van de klant. De klant begrijpt dat een niet tijdige betaling het verlies van domeinnaam tot gevolg kan hebben, ook op dat moment is de klant nog steeds de betaling verschuldigd en kan hij een nieuw domein kiezen.

2.5 Alle facturen worden per e-mail aan de klant bezorgd. Op uitdrukkelijke vraag van de klant kan er ook een factuur per post verzonden worden, hier zal een administratiekost van 10 € voor aangerekend worden.

Artikel 3.0 Illegale Activiteiten

3.1 De diensten van Hoefman-Buysse BV mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor onder meer (onderstaande lijst is niet limitatief): 3.1.1 Het Hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk. Ook het scannen van poorten of firewalls en ‘phishing’ (frauduleus achter gegevens proberen te komen) technieken zijn niet toegelaten. 3.1.2 Het hosten of aanbieden van files, software, torrents of muziek waarvoor men geen toestemming of licentie heeft. 3.1.3 Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciele of andere emails. Hoefman-Buysse BV hanteert een erg strikt beleid hieromtrent. 3.1.4 Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten. 3.1.5 Het hosten of aanbieden van eender welk materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend is of materiaal waarvan Hoefman-Buysse BV vindt dat het niet gepast is. 3.1.6 Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal Hoefman-Buysse BV dadelijk de bevoegde wettelijke autoriteiten verwittigen. 3.1.7 Het hosten of aanbieden van software of files die computervirussen of files bevatten die schade kunnen toebrengen aan computers en/of servers van anderen. 3.2 Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden geeft de klant toestemming aan het bedrijf om bij vastgestelde inbreuken de gegevens van de klant door te geven aan de wettelijke overheden. Hoefman-Buysse BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud geplaatst op zijn hosting paketten.

Artikel 4.0 Acceptabel Gebruik van en Toegang tot Diensten

4.1 Hoefman-Buysse BV doet zijn uiterste best om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. We vragen dan ook dat u onze medewerkers met het nodige respect en professionalisme behandelt. Geschillen of problemen dienen dan ook aan ons gemeld te worden zodat het mogelijk is om een gepaste oplossing te zoeken. De informatie verstrekt door Hoefman-Buysse BV aan de klant is dan ook vertrouwelijk en mag niet openbaar gemaakt worden. We zijn voor dringende zaken zoals downtime van server of netwerk 24/24 bereikbaar via SMS op ons mobiele nood nummer +32 472 906343. We vragen klanten geen misbruik te maken van dit nummer.

4.2 Volgende inhoud is NIET toegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van Hoefman-Buysse BV) op de accounts van Hoefman-Buysse BV, bij twijfel kan u steeds een vertegenwoordiger van Hoefman-Buysse BV raadplegen. 4.2.1 Websites met adult (+18) of pornografische inhoud. 4.2.2 Online game scripts. 4.2.3 Chatsoftware. 4.2.4 Streaming audio en video. 4.2.5 Proxy- servers of script.

4.3 Het grootste gedeelte van uw images, download files, enz. moeten gelinkt worden vanuit een HTML of equivalente webpagina die bereikbaar is voor het publiek en uw website moet voor het grootste gedeelte bestaan uit web pagina’s en images gebruikt op deze pagina’s. Uw website mag niet in de eerste plaats ontworpen zijn voor het ter beschikking stellen van files om te downloaden en het dataverkeer veroorzaakt door één of meerdere van uw downloads moet in redelijke verhouding staan tot het verbruik van de rest van uw website.

4.4 Ongebreideld gebruik van onze diensten is niet toegelaten. Uw account mag nooit de server zo belasten dat andere klanten hinder ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een hoge load veroorzaakt. Hoefman-Buysse BV heeft het recht om, indien uw website meer dan 10% van het CPU of geheugen gebruikt van de serverbronnen, de nodige acties te nemen om verdere problemen met de server te vermijden.

Artikel 5.0 Meerverbruik

5.1 Klanten met een account waarop een beperking van dataverkeer is kunnen bij overschrijding upgraden naar een hoger pakket.

5.2 Gespecialiseerde technische support voor zaken buiten onze standaard dienstverlening wordt aangerekend aan 25 € per begonnen kwartier.

Artikel 6.0 Domeinnaam Diensten en Registraties

6.1 Als onderdeel van sommige hosting plannen is een domeinnaam registratie inbegrepen. Een verhuis van een domeinnaam staat gelijk aan een registratie. Hoefman-Buysse BV zal steeds alle domeinnamen registreren op naam van de klant en dit volgens de gegevens door hem verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens, en eventuele wijzigingen ervan. Wijzigingen in bepaalde gegevens op een domeinnaam kunnen extra kosten met zich meebrengen. Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van foutieve informatie zullen doorgerekend worden aan de klant.

6.2 De klant accepteert dat hij met de registratie van een domein zich dient te houden aan de regelgeving van de individuele domeinnaam achtervoegsels zoals bepaald door bv. DNS.be voor .be domeinen, SIDN.nl voor .nl domeinen of ICANN.org voor .com, .net, .org, enz… domeinen. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid deze bepalingen op regelmatige basis te controleren.

Artikel 7.0 Aansprakelijkheid

7.1 De diensten van Hoefman-Buysse BV worden geleverd op beschikbaarheid. Het gebruik van de klant van een dienst bij Hoefman-Buysse BV is geheel voor zijn/haar risico. Hoefman-Buysse BV of één zijn zaakvoerders, personeelsleden, medewerkers, wederverkopers, partners kunnen nooit aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor eender welke schade welke klanten zouden geleden hebben door gebruik of misbruik van informatie, inhoud of diensten geleverd door Hoefman-Buysse BV, inclusief directe of indirecte schade alsook verlies van gegevens als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het schorsen of stopzetten van diensten, ongeacht de redenen hiervoor.

7.2 De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van zijn account Daarom is het aangeraden de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen toegang kunnen verschaffen tot de account. ook al is dit misbruik gepleegd door een vriend, familielid, gast of werknemer. Daarom is het aangeraden de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen ongecontroleerde toegang kunnen verschaffen tot uw account.

7.3 Hoefman-Buysse BV kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van website data, verlies van backup data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van uw website of data, website downtime, verliezen door niet beschikbaar zijn van website. Alhoewel Hoefman-Buysse BV er alles aandoet om zorgvuldig met de gegevens van zijn klanten om te gaan en intern zorgt voor backups van alle gegevens begrijpt de klant dat door de technische aard van de dienstverlening een backup niet gegarandeerd is. De klant blijft ultiem verantwoordelijk voor de nodige backups van zijn gegevens op onze accounts.

Artikel 8.0 Financiele en Juridische Informatie

8.1 Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, waarvan het adres vermeld staat op onze factuur, tenzij anders bedongen wordt in de tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum wordt vermeld op de factuur.

8.2 Alle klachten omtrent de diensten of de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren bij aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op.

8.3 Hoefman-Buysse BV behoudt zich het recht voor tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen.

8.4 Bij verzuim van contante betaling of niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege, op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn, gelijk aan de dan geldende gerechtelijke intrest, vermeerderd met 3%, en dit te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10% met een minimum van 75 euro als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering, dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlsintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving.

8.5 Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd. In het geval het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter behoort, is het Vredegerecht bevoegd waar de maatschappelijke zetel van Hoefman-Buysse BV is gevestigd.

8.6 Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of klachten inzake zichtbare gebreken moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de klachten en/of gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

8.7 De eventuele leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij anders tussen partijen overeengekomen. Vertraging in levering of uitvoering kan derhalve nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

8.8 Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven voor rekening en risico van de koper, in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van art. 1583 Burgerlijk Wetboek.

8.9 De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard. De eventuele nietigheid van één van de bedingen brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.

Artikel 9.0 Diversen

9.1 Vooruitbetaalde sommen worden nooit gerestitueerd ongeacht looptijd of bedrag.

9.2 Bij een schending van één van de regels uit onze Algemene Voorwaarden hebben wij het recht om uw account tijdelijk of definitief te schorsen of stop te zetten en dit zonder voorafgaand bericht. We geven er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de Algemene Voorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze diensten aan de klant. Elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in een kost betaalbaar aan Hoefman-Buysse BV van minimaal 50 euro per klacht of overtreding en/of schorsing of stopzetting en beëindiging van uw account en dit zonder voorafgaande verwittiging aan de klant en zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen. De klant begrijpt deze schadevergoedingen kunnen oplopen naargelang de ernst van de klacht en dat deze niet gelimiteerd zijn, alle kosten zullen integraal of gedeeltelijk op de klant verhaald worden. Hoefman-Buysse BV is niet verantwoordelijk voor schade en/of dataverlies als gevolg van het stopzetten van de dienst bij overtredingen van de Algemene Voorwaarden. Betaalde sommen blijven eigendom van Hoefman-Buysse BV. Hoefman-Buysse BV behoudt, bij een overtreding, zich het recht om uw account, en ook verdere zakenrelaties met U, te beëindigen voor eender welke geschikte reden op eender welk tijdstip. Over deze beslissing is geen verdere discussie mogelijk. We zullen ons best doen om ieder geval apart te beoordelen en dit met gezond verstand te behandelen rekening houdend met de technische en sociale gevolgen van de situatie.

9.3 Wanneer een aangevraagde trade of verhuis niet uitvoerbaar is omwille van redenen buiten Hoefman-Buysse BV om zal de klant steeds een kost verschuldigd zijn van 10 procent van het betaalde bedrag met een minimum van 25 euro of zal dit domein omgezet worden in een bestaand domein waarbij de klant via naamserver verwijzing kan gebruik maken van de hosting.

Artikel 10.0 Contact Informatie

Hoefman-Buysse BV
Sparappellaan 19
9032 Wondelgem
België

BTW Nr: BE 0780.825.551
Tel: +32 472 906343

Hoefman-Buysse BV biedt telefonische ondersteuning maar geeft er de voorkeur aan dat technische vragen zoveel mogelijk per e-mail worden gesteld. Vragen worden binnen 24 uur via e-mail beantwoord, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

Artikel 11.0 Bank Informatie

Bank: KBC Bank
IBAN: BE93 7310 5298 0967
BIC: KRED BE BB